قوانین

کاربران مرکز ثبت دامنه ir.md ملزم به رعایت قوانین این مرکز می باشند.